Wrocławianin z wyboru


Prace magisterskie

1971
Ks. Stanisław BABICZ
Od społeczności do wspólnoty w strukturach parafialnych.

1972
Ks. Jan JANOWSKI
Elementy formacji seminaryjnej w świadomości alumnów żołnierzy na podstawie analizy dokumentów osobistych.
Ks. Roman GAWLIK
Duszpasterstwo akademickie jako działalność społeczna.
Ks. Andrzej JAGIEŁŁO
Rola grup nieformalnych we wspólnocie parafialnej.
Ks. Michał KUŚ
Motywy miłości bliźniego w listach św. Pawła.
Ks. Andrzej NOWICKI
Dialog jako postawa społeczna w Kościele.
Ks. Stanisław PASZKOWSKI
Specjalizacja duszpasterstwa jako postulat przeobrażeń współczesnej rodziny.

1973
Ks. Jan T. SŁOMBA
Religijność współczesnej wsi dolnośląskiej na przykładzie parafii Kaczorów.

1974
Ks. Tadeusz SZEWCZYK
Problemy uposażenia grupy zawodowej kapłanów w aspekcie społeczno-prawnym.
Ks. Piotr WALTER
Uczestnictwo wiernych w Zgromadzeniu Eucharystycznym w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II.
Ks. Bogusław KONOPKA
Pedagogizacja młodych małżeństw jako zagadnienie duszpasterskie.
Ks. Tadeusz PRZYBYSZ
Działalność polityczna jako forma uczestnictwa w świetle dokumentu Pawła VI „Octogesima adveniens”.
Ks. Józef STEC
Kultura jako dobro wspólne narodu w świetle konstytucji soborowej „Gaudium et spes”.
Ks. Czesław MAJDA
Proces sekularyzacji w świetle nauki soborowej o autonomii rzeczywistości ziemskich.
Ks. Stanisław WÓJCIK
Pozycja społeczna kapłana w opinii parafian na przykładzie parafii Siechnice.

1975
Ks. Władysław REGUŁA
Rola Mszy św. w życiu młodzieży parafii Stronie Śl. Studium socjoreligijne na podstawie badań ankietowych grupy młodzieży katechizowanej.
Ks. Jan MAZUR
Zagadnienie kategorii rozumowania w teologii nadziei Juergena Moltmanna.

1976
Ks. Ryszard CYMAN
Integracja społeczno-narodowa Ziem Zachodnich jako nakaz moralny w ujęciu Kardynała B. Kominka.
Ks. Jan KLUKOWSKI
Elementy duchowości katolików świeckich na podstawie ankiety o modlitwie przeprowadzonej przez czasopismo „Znak” w 1963 roku.
Ks. Zygmunt KOKOSZKA
Wizja Kościoła w ujęciu Kard. B. Kominka.

1977
Ks. Jan JABŁECKI
Obraz społeczeństwa według soborowej Deklaracji „Dignitatis humanae”.
Ks. Adam SYGULIŃSKI
Zagadnienie kanonicznej stabilizacji porządku kościelnego na Ziemiach Zachodnich w działalności Kard. B. Kominka.

1978
Ks. Józef HAJDA
Zagadnienia demograficzne w świetle encyklik społecznych.
Ks. Aleksander NITSCHE
Działalność parlamentarna ks. Stanisława Adamskiego w świetle przemówień sejmowych i senackich.
Ks. Henryk KRZEMIENOWSKI
Dobro wspólne jako podstawa wzajemnych odniesień między Kościołem i państwem w Konstytucji soborowej
„Gaudium et spes”.
Ks. Ryszard NOWAK
Dobro wspólne Kościoła w rozumieniu dokumentów Soboru Watykańskiego II.
Ks. Franciszek MARMOL
Koncepcja duszpasterstwa w pismach Kard. B. Kominka.
Ks. Jerzy SIECZKO
Ewolucja rozumienia pojęcia „kwestii socjalnej” w społecznej nauce papieży.

1979
Irena JACHIMOWICZ
Konstytucja „Provida Mater Ecclesia” jako podstawa rozwoju koncepcji „dążenia do doskonałości w świecie” w wypowiedziach Magisterium Kościoła w ostatnim trzydziestoleciu.
Ks. Stanisław STEC
Ewangelizacja jako autorealizacja Kościoła według adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi”.
Ks. Andrzej BIAŁECKI
Współczesne doświadczenie Chrystusa w świetle posoborowej chrystologii.

1980
Ks. Franciszek MODRZYŃSKI
Zagadnienia wirtualnego dialogu w materiałach programu kaznodziejskiego 1972-75.
Ks. Michał MACHAŁ
Duchowość duszpasterza według dokumentu III Synodu Biskupów „De sacerdotio ministeriali”.
Ks. Bolesław ORŁOWSKI
Indukcyjno-ontologiczne uzasadnienie prawa naturalnego na przykładzie rodziny w ujęciu J. Messnera.
Ks. Jan RUJNER
Przepowiadanie jako element ewangelizacji według adhortacji apostolskiej Pawła VI „Evangelii nuntiandi”.

1981
Ks. Józef BŁAUCIAK
Zagadnienie umierania w poglądach Lucjusza Anneusza Seneki oraz próba ukazania ich odzwierciedlenia w myśli Martina Heideggera.
Ks. Janusz GAJEWSKI
Obraz człowieka jako podstawa humanizmu chrześcijańskiego i marksistowskiego.
Ks. Józef HAŁKA
Parafialna Rada Duszpasterska.
Ks. Tomasz MODELSKI
Czas wolny jako zagadnienie duszpasterskie.
Ks. Eugeniusz JACYSZYN
Pierwiastki chrześcijańskie w religii mahometańskiej w świetle encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”.

1982
Elżbieta SUWARA
Koncepcja praw człowieka w encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis”.
Ks. Janusz CZARNY
Osoba w ujęciu kard. Karola Wojtyły. Próba ukazania antropocentrycznej integracji dwóch nurtów myślenia o człowieku.
Ks. Ryszard DĄBROWSKI
Ontologiczno-aksjologiczna wizja człowieka w filozoficznej myśli R. Ingardena i jej podstawy.
Ks. Bernard ŚWIST
Personalne rozumienie ośrodka dziekańskiego.
Ks. Waldemar IREK
Swoistość duchowości chrześcijańskiego apostolstwa.
Ks. Ryszard SZWARC
Cierpienie człowieka chorego jako zadanie duszpasterstwa.

1983
Ks. Andrzej DRWIŁA
Dobroczynność jako funkcja urzeczywistniania Kościoła według encykliki „Dives in misericordia”.
Ks. Krzysztof SZUWART
Zagadnienie teologii wyzwolenia według orędzia Jana Pawła II do biskupów latynoamerykańskich w Puebla.
Ks. Marian OLEKSY
Eucharystia w życiu Ludu Bożego w świetle III Modlitwy Eucharystycznej.

1984
Ks. Andrzej LIGNAR
Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec poczętego życia.
Ks. Jan TRACZ
Obraz współczesnej cywilizacji zawarty w encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis”.
Ks. Zbigniew WRÓBEL
Związki między myślą ekumeniczną Karola Wojtyły a nauczaniem Jana Pawła II z okazji Tygodni Ekumenicznych.
Ks. Marek BIAŁY
Sobór Watykański II we współczesnej myśli prawosławnej w świetle wybranych publikacji środowisk teologicznych Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego pierwszego dziesięciolecia posoborowego.
Irena MAJERZ
Ewolucja zagadnienia śmierci w literaturze marksistowskiej.
Ks. Stanisław ARASZCZUK
Konflikt pokoleń we współczesnej rodzinie wobec nakazu oddawania czci rodzicom.
S. Jadwiga TYMICH
Ewolucja rozumienia specyfiki duchowości Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w świetle jego kolejnych reguł i konstytucji.

1985
Ks. Zdzisław SYPOSZ
Podstawowe zadania rodziny chrześcijańskiej według adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”.
Ks. Andrzej WOJCIECHOWSKI
Warunki katechezy dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w stopniu lekkim.
Ks. Janusz ZABŁOCKI
Próba oceny Związku Zawodowego „Solidarność” w świetle encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”.

1986
Ks. Jan BERNAŚ
Cierpienie wobec Odkupienia w świetle listu Jana Pawła II „Salvifici doloris”.
Ks. Adam BAŁABUCH
Rozwój duchowości ludzi chorych. Aspekt psychologiczno-teologiczny.
Ks. Leopold RZODKIEWICZ
Kierownictwo duchowe dorastającej młodzieży. Rys pedagogiczno-pastoralny.
Ks. Zbigniew BARANOWSKI CMF
Dobro wspólne wobec racji stanu w przemówieniach II Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.
Ks. Grzegorz WRODARCZYK CMF
Duchowość misjonarza jako wynik misyjnego charakteru Kościoła w świetle dekretu soborowego „Ad gentes”.
Ks. Roman WOŹNICA CMF
Zagadnienie ateizacji w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-1974.
Ks. Waldemar HAWRYLEWICZ
Koncepcja integralnego przygotowania do małżeństwa w ośrodku dziekańskim.
Ks. Zdzisław PĘDZIWIATR
Duszpasterstwo Rodzin w archidiecezji wrocławskiej w świetle adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio”.
Ks. Mieczysław BĘTKOWSKI
Etapy wychowania religijnego w rodzinie jako przygotowanie do życia w społeczeństwie w świetle „Familiaris consortio” Jana Pawła II.
Ks. Adam LEWICKI
Zadania katechizacji młodzieży pracującej we Wrocławiu. Próba określenia na podstawie badań w dekanacie Wrocław-Śródmieście.
Ks. Zbigniew ZMORZYŃSKI CMF
Funkcja krytyczno-społeczna Kościoła w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-1974.
Wojciech KAYZER
Eklezjalny rys rodziny chrześcijańskiej.
Ewelina KONDZIELA
Praca jako powołanie w świetle encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”.

1987
Ks. Marek MENDYK
Elementy konstytutywne religijności polskiej w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-1974.
Ks. Eugeniusz BARTNIK
Rozumienie sekularyzacji w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-1974.
Ks. Stanisław BRYLAK
Miłość jako urzeczywistnienie osobowe małżonków w świetle adhortacji „Familiaris consortio” Jana Pawła II.
Ks. Marek WOJCIECHOWSKI
Kultura narodowa w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-1974.

1988
Ks. Daniel BARANOWSKI
Zagadnienie ateizmu w konstytucji soborowej „Gaudium et spes” i encyklice Jana Pawła II „Dominum et Vivificantem”. Próba porównania.
Ks. Henryk SZELOCH
Rodzina wobec pomocniczości i dobra wspólnego w społecznym nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego.
Ks. Ryszard WOŁOWSKI
Kościół wobec problemu narkomanii w Polsce.
Ks. Antoni BADURA CMF
Rozwój ruchu klaretynów świeckich.
Bartłomiej WOJTYNA
Zjawisko alkoholizmu w Listach Pasterskich Episkopatu Polski 1945-1974.

1989
O. Józef MAZIARZ CSSR
Wpływ Soboru Watykańskiego II na rozumienie teologii praktycznej jako nauki o urzeczywistnianiu Kościoła.
Ks. Jacek WIECHOCZEK SSCC
Kult Miłosierdzia Bożego według S. Faustyny Kowalskiej w świetle encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”.
Ks. Andrzej JACKIEWICZ
Problem inkulturacji w encyklice Jana Pawła II „Slavorum Apostoli”.
Ks. Stanisław KOWALSKI
Zagadnienie „znaków czasu” w „Gaudium et spes” i relacji końcowej Nadzwyczajnego Synodu Biskupów.
Ks. Andrzej TOMKO
Możliwość zastosowania zasady pomocniczości w Kościele na przykładzie ośrodka dziekańskiego.

1990
Ks. Mariusz FILIP
Zagadnienie „spotęgowanej” wizji Kościoła. Od odnowy soborowej Karola Wojtyły do programu papieskiego w „Redemptor hominis”.
Ks. Piotr REPELOWSKI
Podstawowe funkcje Kościoła wobec potrójnej misji Chrystusa. Próba porównania.
Ks. Marek RYDZY
Koncepcja samowychowania w liście apostolskim Jana Pawła II „Do młodych całego świata”.
Ks. Piotr WAŻYDRĄG
Doświadczenie mistyczne w ujęciu M. Gogacza (współpraca: ks. dr I. Dec).
Ks. Radosław KISIEL
Wpływ Arystotelesa i św. Augustyna na pojęcie czasu konkretnego u R. Ingardena (współpraca: ks. dr I. Dec).
Ks. Dariusz LEWANDOWSKI CMF
Neopozytywistyczna krytyka tomizmu egzystencjalnego w reizmie semantycznym i ontologicznym (współpraca: ks. dr I. Dec).
Jacek PROKOPSKI
Kierkegaarda krytyka systemowości i racjonalizmu filozofii i teologii (współpraca: ks. dr I. Dec).
Jan WADOWSKI
Związek filozofii i teologii w ujęciu Étienne Gilsona (współpraca: ks. dr I. Dec).

1991
Ks. Zbigniew SŁOBODECKI
Kategoria solidarności w ujęciu encykliki Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”.
Ks. Ireneusz KRUŻEL CMF
Ericha Fromma system egzystencjalnej filozofii człowieka (współpraca: ks. dr I. Dec).
Ks. Jacek SZYMAŃSKI CMF
Filozofia dziejów w ujęciu Augusta Cieszkowskiego (współpraca: ks. dr I. Dec).

1992
Monika ZIEMBICKA
Realizacja kobiecości w ujęciu listu apostolskiego Jana Pawła II „Mulieris dignitatem”.
Sławomir DRAGUŁA
Ruch Światło-Życie. Ideał i rzeczywistość. Próba oceny na przykładzie badań ankietowych wybranych grup oazowych.
Ks. Krzysztof MAK
Oczekiwania młodzieży w świetle nauczania Jana Pawła II.
Ks. Bogdan KANIA
Problem alienacji człowieka i jej konsekwencje w encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis”.
Ks. Waldemar WESOŁOWSKI
Elementy zasady pomocniczości w encyklice Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”.
Ks. Jarosław GENIBOR
Naród w nauczaniu Jana Pawła II. Pierwsza pielgrzymka do ojczystego kraju.
Ks. Paweł STYPA
Odniesienie do świata w przepowiadaniu na przykładzie kazań kwartalnika „Współczesna ambona” (1989-1991).
Ks. Adam WOŹNIAK
Znaczenie małej grupy w adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandi”.
Ks. Mirosław KAŹMIERSKI
Problem frustracji w ujęciu Jana Pawła II na podstawie jego wypowiedzi podczas trzeciej pielgrzymki do Polski.
Ks. Jacek SKRZYPCZYK
„Missio et communio” jako elementy obrazu kapłaństwa w Listach na Wielki Czwartek Jana Pawła II.
Ks. Marian PODOLSKI
Rola dialogu w Sakramencie Pokuty.
Ks. Jarosław KOZŁOWSKI
Zagadnienie odnowy religijnej w dziełach św. Teresy od Jezusa.
Ks. Piotr SMOLIŃSKI
Ożywienie parafii przez ruch Światło-Życie.
Ks. Sławomir CALIK
Sekularyzacja jako przyczyna nowej ewangelizacji w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles laici”.
Ks. Marek HAMES
Wychowanie czy uspołecznienie? Zagadnienie rozwoju człowieka w rodzinie.
Ks. Norbert ŻUR
Grzech strukturalny w nauczaniu społecznym Kościoła w minionym dwudziestoleciu.

1993
Aleksander KOPEĆ
Czystość małżeńska jako wartość – w oparciu o wypowiedzi 300 ankietowanych małżeństw.
Ks. Jan FECKO
Związek między współczesną rodziną a młodzieżą.
Ks. Józef GOŁĘBIOWSKI
Wpływ środowiska wiejskiego na młodzież.
Ks. Augustyn SZCZEPANIK
Rodzina w opinii dwu generacji. Próba konfrontacji dwóch opracowań.
Ks. Stanisław LECHOWSKI
Religijna struktura parafii Bielawa Górna.
Ks. Sławomir WÓJCIK SSCC
Przygotowanie ustawodawstwa o ochronie życia dziecka poczętego w odzwierciedleniu katolickiej prasy krajowej.
Ks. Jan TOMERA
Duchowość założyciela „Opus Dei” ks. prałata Josemaria Escriva de Balaguer.
Paweł WRABEC
Symbolika teologiczna w architekturze Kościoła katolickiego od starożytności do czasów Odrodzenia.
Maria CIESZYŃSKA
Doświadczenie religijne uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Drawsku.
Iwona UCHAŃSKA
Wizja pedagoga wiary. Porównanie między „De Catechizandis Rudibus” św. Augustyna a „Catechesi tradende” Jana Pawła II.
Ks. Eugeniusz JANKIEWICZ
Znaczenie religijne i społeczne rodziny według adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio” oraz „Christifideles laici”.
Ks. Stanisław POLONIS
Psychologia zainteresowań religią młodzieży objętej katechizacją w wieku 14-19 lat, na podstawie badań ankietowych w trzech miastach powiatowych Dolnego Śląska.

1994
Mariusz RUDAWSKI
Śmierć jako problem teologiczno-pastoralny w Orędziach Wielkanocnych Jana Pawła II.
Ks. Andrzej NOWAKOWSKI
Apostolstwo świeckich w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II i adhortacji „Evangelii nuntiandi” (współpraca: ks. dr R. Tomczak).
Ks. Piotr GÓŻDŻ
Odpowiedź Kościoła na wezwanie czasów nowożytnych w świetle deklaracji końcowej Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Europy.
Alicja KRYWEJKO
Model rodziny w świadomości młodzieży akademickiej – na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Studium porównawcze.
Ks. Karol GAC
Prawo do życia nienarodzonych w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Henryk TONDERYS
Zagadnienie koedukacji w systemie wychowawczym w harcerstwie.
Krzysztof CEPIŃSKI
Związki zawodowe w świetle dokumentów społecznych Kościoła.
Marcin MUSIOŁ
Odpowiedzialność krajów wysoko rozwiniętych za kraje trzeciego świata w nauczaniu Jana Pawła II.

1995
Leonard GALI
Alkoholizm jako problem społeczno-pastoralny w świetle czasopisma „Trzeźwymi bądźcie” w latach 1983-1993 (współpraca: ks. dr S. Paszkowski).
Ks. Wiktor GORGOŃ
Kościół wobec socjalizmu w dokumencie Pawła VI „Octogesima adveniens” .
Ks. Robert BARAŃSKI
Formatio permanens w ujęciu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”.
Ks. Krzysztof KANTON
Chrześcijańska koncepcja państwa według encykliki „Centesimus annus” Jana Pawła II.
Ks. Paweł SZERLOWSKI
Ruchy religijne i sekty jako wyzwanie Kościoła.
Jacek PAWLIK
Duszpasterski aspekt biuletynu krajowego harcerzy i harcerek „Czuwaj”.
Ks. Józef MICHALAK
Religia chrześcijańska wobec hellenizmu w ujęciu ks. Szczepana Szydelskiego.
Wiesław STECKI
Znaczenie „Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży” w społeczności Kościoła i państwa.
Regina SZCZEPANIAK
Rola środków dydaktycznych w katechezie na podstawie Podręczników Metodycznych do Katechizmu Religii Katolickiej I-VIII.
Ks. Grzegorz SOKOŁOWSKI
Polityka w nauczaniu Jana Pawła II w świetle encykliki „Laborem exercens”.
Ks. Rodryg ALBIN
Człowiek w przedsiębiorstwie według encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”.

1996
Ks. Czesław GRZELAK
Społeczne i rodzinne uwarunkowania przebywania w domu dziecka na przykładzie Państwowego Domu Dziecka w Świebodzinie.
Krzysztof KACZMAREK
Kościół katolicki wobec liberalizmu według encykliki Jana Pawła II „Centesimus annus”.
Ks. Piotr SAŁAGA
Apostolstwo świeckich jako odmiana nowej ewangelizacji w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles laici”.

1997
Ks. Wiesław RYNKIEWICZ
Miejsce młodych w Kościele i społeczeństwie według katechezy Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski.
149) Jacek ŻYDŁO, New Age wyzwaniem dla Kościoła. Implikacje teologiczno-pastoralne (współpraca: ks. dr W. Irek).
Ks. Ireneusz SZOCIŃSKI
Związki rodziny z narodem w świetle encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II.
Jolanta BUCZAK
Czwarte przykazanie Boże w interpretacji Jana Pawła II podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny i jego realizacja w programie katechetycznym (współpraca: ks. dr W. Irek).
Rozalia URBANIAK
Zmartwychwstanie Pana Jezusa w Orędziach Wielkanocnych Jana Pawła II. Implikacje teologiczno-moralne (współpraca: ks. dr W. Irek).
Marzena TAJER
Koncepcja praw osoby ludzkiej w encyklice Jana XXIII „Pacem in terris” wobec koncepcji praw człowieka w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
Edyta KRET
Małżeństwo jako „communio personarum” w nauczaniu Jana Pawła II na przykładzie środowych katechez w latach 1978-1984 (współpraca: ks. dr W. Irek).
Tomasz SOJA
Podstawy moralne własności pracowniczej – wspólnota przedsiębiorstwa.
Hanna LACHOWICZ
Rodzina jako środowisko kształtowania postaw dziecka wobec cierpienia (współpraca: ks. dr S. Paszkowski).
Ks. Janusz URBAN
Doświadczenie religijne uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim na podstawie badań ankietowych.
Anna OKUROWSKA
Katolicki model małżeństwa i rodziny w świadomości nupturientów, na przykładzie duszpasterstwa akademickiego „Wawrzyny” we Wrocławiu (współpraca: ks. dr S. Paszkowski).
Izabela PUTERA
Godność i powołanie kobiety w świetle Listów Jana Pawła II do kobiet (współpraca: ks. dr S. Paszkowski).
S. Barbara ZEGAR
Rola rodziny w religijnym wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym (współpraca: ks. dr S. Paszkowski).

1998
Agnieszka KLEJBACH
Doświadczenie religijne uczniów Liceum Ekonomicznego im. St. Staszica w Międzyrzeczu na przykładzie klas I i IV.
Ks. Adam SERAFIN SDS
Formacja świeckich w ujęciu posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” Jana Pawła II (współpraca: ks. dr B. Giemza SDS).
Ks. Maciej CHARŚCIANEK SDS
Przygotowanie do małżeństwa w Instrukcjach Episkopatu (współpraca: ks. dr B. Giemza SDS).
Ks. Jacek JASIK
Zagadnienie ambiwalencji środków masowego przekazu.
Ks. Wojciech ZMYSŁOWSKI
Modernizacja „Akcji Katolickiej” w świetle Dekretu o apostolstwie świeckich Soboru Watykańskiego II.
Dorota MATECKA
Doświadczenie religijne uczniów liceum ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Świebodzinie na przykładzie kl. I i IV.
Marek FEDORCZUK
Rodzina jako miejsce przygotowania do życia w społeczeństwie w świetle adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio”.
Piotr WRÓBEL
Krytyka liberalizmu u Jana Pawła II. „Centesimus annus” i „Veritatis splendor” (współpraca: ks. dr W. Irek).
S. Katarzyna SZCZODRAK
Środki masowego przekazu wyzwaniem dla Kościoła w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień mass-mediów (współpraca: ks. dr S. Paszkowski).
Urszula GRZĄDZIEL
Sytuacja rodziny polskiej w 20-leciu międzywojennym w świetle miesięcznika „Rodzina Polska” (1927-1939) (współpraca: ks. dr S. Paszkowski).
Aneta NIEDOSPAT
Kościół wobec przemian demograficznych. (W świetle dokumentu: Etyczny i pastoralny wymiar przemian demograficznych) (współpraca: ks. dr S. Paszkowski).
Antoni POLKOWSKI
Rozwój uczuć w rodzinie – ich zaburzenia i możliwości uzdrowienia (współpraca: ks. dr S. Paszkowski).
Monika Jakubiec
Rozwiedzeni żyjący w związkach niesakramentalnych jako problem teologiczno-duszpasterski. (z ks. S. Paszkowskim).
Katarzyna Kownacka
Życie i dzieło bł. Matki Marii Karłowskiej, założycielki zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. (z ks. S. Paszkowskim).
Beata Półtorak
Rola poradnictwa rodzinnego w budowaniu wspólnoty rodzinnej. (z ks. S. Paszkowskim).
Ewa Kłak
Apostolstwo świeckich w szkole w świetle dokumentu kongregacji wychowania katolickiego „Katolik świecki świadkiem wiary w szkole”. (z ks. S. Paszkowskim).
Wawrzyniec Kowalski
Adopcja jako problem prawno- pastoralny. (z ks. S. Paszkowskim).

1999
S. Urszula Nesfeter
Katolickie zasady ekumenizmu w encyklice Jana Pawła II „Ut unum sint” (z ks. W. Irkiem).
Ewa Misterkiewicz
Dziecko w nauczaniu środowych katechez Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Marek Bronowicki
Troska Jana Pawła II o rodzinę w oparciu o „Familiaris consortio” (z ks. W. Irkiem).
Zofia Laszkiewicz
Model rodziny w publicystyce „Rycerza Niepokalanej” w latach 1989-1996 (z ks. W. Irkiem).
Ryszard Sadowski SDS
Duszpasterskie działania na rzecz zapobiegania narkomanii w Polsce (z ks. B. Giemzą SDS).
Roman Hamny SDS
Małżeństwo niesakramentalne w myśli Jana Pawła II. Próba rozwiązań pastoralnych (z ks. B. Giemzą SDS).
Krzysztof Przybyłowicz SDS
Wychowanie do życia eucharystycznego w świetle konstytucji o liturgii „Sacrosanctum concilium” wobec współczesnych zagrożeń (z ks. B. Giemzą SDS).
Jacek Wawrzyniak SDS
Duszpasterstwo powołań w polskiej prowincji salwatorianów w latach 1969-1996 (z ks. B. Giemzą SDS).
Ks. Wiesław Kaczor SDS
Gemeinde als Lebensraum und Zugang zu den Quellen des Glaubens (Eine pastoralteologische Analyse der Situation in der Pfarrei St. Potentinus zu Steinfeld).
S. Lidia Czapla OSB
Kulturotwórcza rola muzyki w sferze religijnej (z ks. W. Irkiem).
S. Henryka Chumańska CDS
Wpływ katechezy na wychowanie religijne dzieci na podstawie czasopisma „Katecheta” w latach posoborowych (z ks. W. Irkiem).
Teresa Teodorczyk
Działalność specjalnego ośrodka wychowawczego zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim w procesie integralnego wychowania dzieci upośledzonych umysłowo (z ks. W. Irkiem).
S. Gabriela Mnich SMCB
Wychowanie do modlitwy w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego (z ks. W. Irkiem).
Wioletta Grodecka
Zadania wychowawcze rodziny chrześcijańskiej w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego (z ks. W. Irkiem).
Dorota Berlik
Rola rodziny i szkoły w wychowaniu seksualnym w świetle dokumentów Kościoła (z ks. S. Paszkowskim).
S. Dorota Grzywacz
Oratorium salezjańskie środowiskiem wychowania integralnego w świetle dokumentów Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki po Soborze Watykańskim II (z ks. S. Paszkowskim).
Małgorzata Fojt
Rola rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży do miłości w świetle dokumentu „Ludzka płciowość – prawda i znaczenie” (z ks. S. Paszkowskim).

2000
Zofia Kulig
Kobieta w nauczaniu Jana Pawła II według listu apostolskiego „Mulieris dignitatem” (z ks. W. Irkiem).
Elżbieta Filipowicz
Integralny rozwój człowieka według encykliki „Sollicitudo rei socialis” (z ks. W. Irkiem).
Danuta Małecka
Etapy przygotowania do życia małżeńskiego w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Agata Brzycka
Eucharystia a życie społeczne w świetle publikacji związanych z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu (z ks. W. Irkiem).
Agnieszka Dzwonkowska
Rodzina w służbie życiu w świetle encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” (z ks. S. Paszkowskim).
Ewa Kozioł
Sekty i nowe ruchy religijne zagrożeniem dla człowieka i wyzwaniem dla Kościoła w świetle raportu watykańskiego oraz aktualnej literatury (z ks. W. Irkiem).
Dorota Piętka
Rola rodziców w religijnym wychowaniu dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim (z ks. S. Paszkowskim).
Izabela Wróblewska
Rodzina polska w okresie transformacji ustrojowej w latach 1989 - 1998 (z ks. S. Paszkowskim).
Jolanta Stopa
Wychowanie do modlitwy w świetle środowych katechez Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Grzegorz Pawlik
Katechizacja osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w świetle dokumentu Stolicy Apostolskiej a międzynarodowy rok osób upośledzonych (z ks. W. Irkiem).
Renata Lewandowska
Zadania kobiety w społeczności świdnickiej i w Kościele w świetle środowych katechez Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Krystyna Peliszek
Kościół wobec jubileuszu 2000 w świetle „Tertio millenio adveniente” (z ks. W. Irkiem).
Monika Sozańska
Koncepcja pokoju w wypowiedziach i działalności Matki Teresy z Kalkuty (z ks. S. Paszkowskim).
Maria Janowska
Etyka życia seksualnego w małżeństwie w świetle środowych katechez Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Magdalena Kuśmierczyk
System prewencyjny ks. Bosko wobec nauczania Jana Pawła II o wychowaniu podczas pielgrzymek do Ojczyzny (z ks. S. Paszkowskim).
Małgorzata A. Kierczewska
Rola ojca w rodzinie w świetle adhortacji apostolskiej „Redemptoris custos” (z ks. S. Paszkowskim).
Mirosław Niewęgłowski CMF
Rola chrześcijan świeckich w działalności ewangelizacyjnej Kościoła na podstawie wybranych dokumentów posoborowych (z ks. S. Paszkowskim).
Waldemar Cwynar
Ideał pedagoga wiary w świadomości katechetów - studentów na podstawie zebranych wypowiedzi.
Krystyna Chmielarz
Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Kościoła na przykładzie wybranych dokumentów i opracowań (z ks. W. Irkiem).
Jadwiga Gołąbek
Interioryzacja wartości chrześcijańskich w procesie wychowania w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego (z ks. W. Irkiem).
Małgorzata Radzwan
Kształtowanie sumienia dziecka w rodzinie w świetle „Katechety” w latach 1978-1998 (z ks. W. Irkiem).
Urszula Gołek
Opieka paliatywna sprzeciwem wobec eutanazji w świetle encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” (z ks. W. Irkiem).
Agnieszka Barowicz
Sakramentalność małżeństwa w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego (z ks. S. Paszkowskim).

2001
Zenon Kalitan
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w świetle najnowszych wytycznych Papieskiej Rady ds. Rodziny (z ks. S. Paszkowskim).
Mirosław Jarosz
Cywilizacja medialna i jej wpływ na wiarę współczesnego człowieka (z ks. S. Paszkowskim).
Elżbieta Płuciennik
Rozumienie pokuty w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego (z ks. W. Irkiem).
Rafał Chwałkowski SDS
Urzeczywistnienie się Kościoła w liturgii w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego (z ks. W. Irkiem).
Agnieszka Konefał
Rola mężczyzny w rodzinie w opinii uczniów szkół średnich na przykładzie Laskowic (z ks. S. Paszkowskim).
Anna Maria Kroczak
Kryzys ojcostwa przyczyną zafałszowanego obrazu Boga Ojca (z ks. S. Paszkowskim).
Robert Jamróz
Człowiek jako istota rozumnie wierząca, w świetle encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”(z ks. W. Irkiem).
Marek Kozieł
Rola ojca w wychowaniu religijnym dziecka w wieku szkolnym (z ks. S. Paszkowskim).
Agnieszka Salamon
Zapłodnienie pozaustrojowe w świetle najnowszych dokumentów Kościoła (z ks. S. Paszkowskim).
Krzysztof Nota
Parafia jako przestrzeń dialogu.
Wojciech Szołek
Nierozerwalność małżeństwa w świetle adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” i katechez środowych Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Agnieszka Flis
Świętowanie niedzieli w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II „Dies Domini” i Katechizmu Kościoła Katolickiego (z ks. W. Irkiem).
Dariusz Szczęch
Wychowanie jako interioryzacja wartości w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio” (z ks. W. Irkiem).
Irena Puchalska
Kontekst powrotu katechezy do polskiej szkoły. Katecheza w szkole w świetle dyrektorium ogólnego o katechizacji (z ks. W. Irkiem).
Roman Wróblewski SDS
Kryzys kultury współczesnej jako wyzwanie duszpasterskie w rozumieniu Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Agata Zarzeczańska
Wychowanie religijno-moralne dziecka w wieku przedszkolnym w świetle dyrektorium ogólnego o katechizacji i publikacji katechetycznych (z ks. W. Irkiem).
Ewa Makles
Małżeństwo i rodzina jako wspólnota osób w świetle nauczania Jana Pawła II w „Familiaris consortio” oraz katechez środowych (z ks. W. Irkiem).
Dariusz Kozieł
Rozum i wiara dążeniu do prawdy u Edyty Stein (z ks. W. Irkiem).
Renata Mularczyk
Pobożność maryjna w świetle objawień w Fatimie (z ks. W. Irkiem).
Bogdan Witaszek
Obraz mężczyzny w programie na rok Boga Ojca (z ks. W. Irkiem).
Renata Marusz
Starość jako szczególna wartość w świetle dokumentu „Godność i posłannictwo ludzi starszych w Kościele i świecie” (z ks. S. Paszowskim).
Anna Bocianowska
Powołanie do małżeństwa w świetle posoborowych dokumentów Kościoła (z ks. S. Paszkowskim).
Daniel Kaczkowski
Wychowawcza funkcja rodziny. Religijno-moralne kształtowanie sumienia dziecka (z ks. S. Paszkowskim).
Weronika Gidzil
Ewangelizacja w życiu rodziny chrześcijańskiej w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio” (z ks. S. Paszkowskim).
Anna Płaza
Zagadnienie demokracji w encyklikach „Evangelium vitae” i „Centesimus annus” (z ks. W. Irkiem).
Dariusz Partyka
Kościół w Europie - Europa w Kościele w nauczaniu Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Zbigniew Gackowski SDS
Rozumienie cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II w orędziu do chorych (z ks. W. Irkiem).
Renata Majewska
Pomoc Kościoła w przygotowaniu do życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego (z ks. W. Irkiem).

2002
Regina Rusnarczyk
Retoryka przepowiadania papieskiego podczas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny (od 8 do 14.06.1987) (z ks. W. Irkiem).
Robert Ostapowicz
Wpływ antykoncepcji na rozwój miłości małżeńskiej (z ks. S. Paszkowskim).
Ewa Szeniawska
Katolicki model małżeństwa w świadomości studentów PWT we Wrocławiu (z ks. S. Paszkowskim).
Piotr Łapiński SDS
Teoretyczne założenia ruchu Odnowa w Duchu Świętym (z ks. W. Irkiem).
Tomasz Stróżyk SDS
Zagrożenie świętowania niedzieli we współczesnym świecie na podstawie listu apostolskiego Jana Pawła II „Dies Domini” (z ks. W. Irkiem).
Dariusz Bolka
Rodzina „Bogiem silna” w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego (z ks. W. Irkiem).
Marzena Kulczycka
Zadania rodziny katolickiej w świetle założeń pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1990 roku (z ks. W. Irkiem).
Małgorzata Bałucka
Postawy religijne młodzieży wobec świata wartości w świetle badań statystycznych (z ks. W. Irkiem).
Katarzyna Dolińska
Religijność młodzieży, wywodzącej się z rodzin „Domowego Kościoła” na przykładzie badań w wybranych parafiach archidiecezji wrocławskiej (z ks. S. Paszkowskim).
Katarzyna Stachów
Komunikacja fundamentalnym warunkiem więzi małżeńskiej (z ks. S. Paszkowskim).
Joanna Stankiewicz
Nowy i zarazem prawdziwy feminizm w ujęciu Jana Pawła II (z ks. S. Paszkowskim).
Danuta Poprawa
Życie chrześcijańskie jako powołanie w świetle katechez środowych Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).

2003
Gabriel Śmiejczak
Filozoficzno-teologiczne założenia wspólnot „Wiara i światło” (z ks. W. Irkiem).
Leszek Federowicz
Przesłanki etyki zawodowej służby celnej (z ks. W. Irkiem).
Agata Jaworska
Duszpasterstwo więzienne w Polsce w latach 1980-2000 (z ks. S. Paszkowskim).
Bożena Gubańska
Etyka pracy w rozumieniu kard. Stefana Wyszyńskiego (z ks. W. Irkiem).
Romana Szkaradek
Jan Paweł II – interpretacja dekalogu w pielgrzymce do Ziemi Świętej (z ks. W. Irkiem).
Anna Panek
Jesteście skazani, ale nie potępieni. Model duszpasterstwa więziennego w Polsce (z ks. W. Irkiem).
Piotr Sztajgli SDS
Etyka małżeńska i rodzinna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w syndromie poaborcyjnym (z ks. W. Irkiem).
Ireneusz Bijus SDS
Pastoralne przesłanki działalności ordynariatu polowego w Wojsku Polskim (z ks. W. Irkiem).
Stanisław Mrzygłód
Udział w chwale i zbawieniu poprzez pracę w świetle nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego (z ks. W. Irkiem).
Stanisław Noga SDS
Duszpasterstwo osób starszych oparte na doświadczeniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (z ks. W. Irkiem).
Rafał Wagner SDS
Parafia miejscem urzeczywistniania się Kościoła na podstawie dokumentów drugiego Synodu Plenarnego (z ks. W. Irkiem).
Grzegorz Butrymowski SDS
Ojciec, brat, przyjaciel. Model biskupa w świetle współczesnej literatury teologicznej (z ks. W. Irkiem).
Krzysztof Miklusiak SDS
Massmedia w służbie ewangelizacji w świetle nauczania Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Aleksander Jasiński SDS
Małżeństwa niesakramentalne jako problem pastoralny w świetle dokumentów drugiego polskiego synodu plenarnego (z ks. W. Irkiem).
Karol Węgrzyn SDS
Bractwo św. Piusa X. Geneza, krytyka i wyzwanie dla Kościoła (z ks. W. Irkiem).
Magdalena Dąbrowska
Zagadnienie cywilizacji śmierci w nauczaniu Jana Pawła II (z ks. S. Paszkowskim).
Daniel Truszkowski
Rodzina Katolicka w ujęciu synodu archidiecezji przemyskiej (z ks. S. Paszkowskim).
Agnieszka Sawicka
Małżeństwo i rodzina w dokumentach duszpasterskiego synodu archidiecezji krakowskiej (z ks. S. Paszkowskim).
Renata Jastrzębska
Wychowanie religijne dzieci i młodzieży w świetle listów pasterskich Episkopatu Polski (1945-1974) (z ks. S. Paszkowskim).
Iwona Strona-Muszczyńska
Rola państwa i Kościoła w służbie dziecku osieroconemu (z ks. S. Paszkowskim).
Magdalena Wengierow
Podstawowe komponenty małżeństwa i rodziny w świetle teologii prawosławnej i katolickiej. Studium porównawcze (z ks. S. Paszkowskim).
Agata Korycka
Prawo i obowiązki państwa wobec rodziny w świetle karty praw rodziny (z ks. S. Paszkowskim).
Renata Głowacz
Małżeństwo i rodzina w świetle dokumentów synodu diecezji katowickiej (z ks. S. Paszkowskim).
Barbara Kędra
Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych (z ks. S. Paszkowskim).
Monika Koryciak
Wpływ narkomanii na rodzinę w świetle współczesnej literatury (z ks. S. Paszkowskim).
Anna Kaczmarczyk
Sakrament małżeństwa jako fundament rodziny chrześcijańskiej według Katechizmu Kościoła Katolickiego (z ks. S. Paszkowskim).
S. Anna Korbaś OSU
Wzory wychowawcze zalecane przez św. Anielę Merici a współczesne instytucje wychowawcze (z ks. S. Paszkowskim).
Jolanta Romaniszyn
Rola rodziny w wychowaniu religijnym dziecka w wieku szkolnym (z ks. S. Paszkowskim).
Joanna Kapłon
Rodzina chrześcijańska w posłannictwie Kościoła w świetle „Gaudium et spes” (z ks. S. Paszkowskim).
Bożena Bieszczot
Nauczanie religii w klasach integracyjnych w szkole państwowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Namysłowie (z ks. S. Paszkowskim).
Małgorzata Dułaj
Realizacja powołania do świętości w życiu i działalności Edmunda Bojanowskiego (z ks. S. Paszkowskim).
Elżbieta Kowalska
Formacja duchowa katechezy na podstawie czasopisma „Katecheta” w latach 1989-2002 (z ks. S. Paszkowskim).
Anna Jankowska
Wpływ rodziców i wychowawców na łagodzenie zachowań agresywnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z ks. S. Paszkowskim).
Krzysztof Leszczyński
Macierzyństwo i ojcostwo w ideale rodziny chrześcijańskiej w wypowiedziach Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
S. Zofia Madej
Działalność opiekuńczo-wychowawcza sióstr Elżbietanek w domu dziecka w Bolesławcu (z ks. W. Irkiem).
Agata Nidrych
Aplikacje nauczania Jana Pawła II o parafii w działalności pasterskiej na przykładzie parafii Wojcieszów (z ks. W. Irkiem).
Piotr Grossman
Sumienie u podstaw godności człowieka w świetle „Veritatis splendor” Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Mirosława Domalik
Działalność katolików świeckich w społeczności i Kościele w oparciu o „Familiaris consortio” (z ks. W. Irkiem).
Beata Małyszewska
Wzory świętości dla Polaków na nowy wiek w świetle beatyfikacji podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny (z ks. W. Irkiem).
Barbara Janus
Udział rodziny w rozwoju społeczeństwa w świetle „Familiaris consortio” (z ks. W. Irkiem).
Małgorzata Adamiak
Rola szkoły w wychowaniu moralnym dziecka w wieku szkolnym w świetle dokumentów Kościoła (z ks. S. Paszkowskim).
Magdalena Drozd
Miejsce wspólnoty parafialnej w dziele nowej ewangelizacji (z ks. S. Paszkowskim).
Aleksandra Bojanowska
Sens czy bezsens cierpienia? Chrześcijańskie ujęcie cierpienia w nauczaniu Jana Pawła II (z ks. W. Irkiem).
Remigiusz Mierzewa SDS
Religijność parafii Łaziska Górne na przykładzie przeżywania Wielkiego Postu i Wielkanocy (z ks. W. Irkiem).
Agnieszka Fisher
Wychowanie moralne w rodzinie w świetle encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor” (z ks. W. Irkiem).
Daria Łokuciejewska
Rola i zadania wolontariatu hospicjum i rodziny w opiece nad chorym w stanie terminalnym (z ks. W. Irkiem).
Agnieszka Kuczer
Zachowania i postawy prokreacyjne i matrymonialne w okresie przemian ustrojowych (z ks. S. Paszkowskim).

2004
Maria Jankowska
Ruchy abstynenckie w służbie rodzinie (z ks. S. Paszkowskim).
Renata Gręblewska
Rola rodziców i katechezy w wychowaniu dziecka z wadą słuchu (z ks. S. Paszkowskim).
Grażyna Pyrzyk
Życie i duchowość świętego Eugeniusza de Mazenod, założyciela zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej (z ks. S. Paszkowskim).
Janina Przyzwańska
Życie i działalność bł. Ojca Honorata Koźmińskiego (z ks. S. Paszkowskim).
Małgorzata Kotwica
Rodzina w nauczaniu biskupa Wilhelma Pluty (z ks. S. Paszkowskim).
Joanna Dauksza
Rola katechezy w kształtowaniu sumienia dziecka w wieku przedszkolnym (z ks. S. Paszkowskim).
Bożena Kondoł
Wpływ mediów na rozwój życia rodzinnego w świetle listów Jana Pawła II na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (z ks. S. Paszkowskim).
Anna Żurawińska
Duszpasterstwo narzeczonych w świetle dyrektorium duszpasterstwa rodzin (z ks. S. Paszkowskim).
Edyta Michałek
Prawa dziecka w rodzinie w świetle listu Jana Pawła II do dzieci (z ks. S. Paszkowskim).
Katarzyna Madej
Pomoc państwa i Kościoła w realizacji samotnego macierzyństwa (z ks. S. Paszkowskim).
Grażyna Wychowaniec
Cnoty społeczne w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego (z ks. S. Paszkowskim).
Rafał Śliwiński
Rodzina polska w świetle drugiego polskiego synodu plenarnego (z ks. S. Paszkowskim).
Ireneusz Jurkiw
Formacja kapłana do służby rodzinie w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej (z ks. S. Paszkowskim).
Tomasz Gospodarek
Rodzina w prawodawstwie Unii Europejskiej a Karta Praw Rodziny (z ks. S. Paszkowskim).
Aneta Stachowiak
Ocena jako jeden z elementów przezwyciężania konfliktów katecheta – uczeń (z ks. S. Paszkowskim).
Irena Żak
Miłość miłosierna w życiu i działalności Matki Teresy (z ks. S. Paszkowskim).
Danuta Fil
Rola rodziny w wychowaniu dzieci specjalnej troski (z ks. S. Paszkowskim).
Paulina Dambek
Rola i miejsce rodziny w życiu narodu w świetle wypowiedzi kard. Stefana Wyszyńskiego (z ks. S. Paszkowskim).
Anna Błaś
Duchowość małżeńska drogą do świętości (z ks. S. Paszkowskim).
Joanna Fedyna
Nowa ewangelizacja w świetle drugiego specjalnego zgromadzenia synodu biskupów poświęconego Europie (z ks. S. Paszkowskim).
Katarzyna Boguska
Wpływ rodziny rozbitej na rozwój osoby dziecka w świetle współczesnej literatury (z ks. S. Paszkowskim).
Dagmara Kumaszyńska-Rodwald
Małżeństwo i rodzina w dokumentach trzeciego synodu diecezji kaliskiej (z ks. S. Paszkowskim).
Wanda Sługocka
O nową wizję ojca w świetle najnowszej literatury (z ks. S. Paszkowskim).
Anna Janik
Zadania laikatu w życiu Kościoła lokalnego w świetle adhortacji apostolskiej „Christi fideles laici” (z ks. S. Paszkowskim).
Iwona Piniasz
Rola i miejsce osób starszych w życiu rodzinnym i znaczenie rodziny wielkiej (z ks. S. Paszkowskim).
Joanna Wojtowicz
Rola rodziny w wychowaniu religijnym dziecka w wieku szkolnym w świetle dyrektorium katechetycznego (z ks. S. Paszkowskim).
Maria Skoczylas
Rodzina w nauczaniu drugiego synodu diecezji częstochowskiej (z ks. S. Paszkowskim).
Alina Kawecka
Dekalog w świadomości dziecka w młodszym wieku szkolnym (z ks. S. Paszkowskim).
Ewa Wieczorek
Wpływ pracy zawodowej kobiety na życie rodzinne (z ks. S. Paszkowskim).
Aneta Walas
Wpływ bezrobocia i jego skutki na rozwój osobowy człowieka (z ks. S. Paszkowskim).
Anna Zagórska
Wychowanie religijne dzieci lekko upośledzonych umysłowo w wieku szkolnym jako problem duszpasterstwa specjalistycznego (z ks. S. Paszkowskim).
Krzysztof Skrzypczak
Katolicki model małżeństwa w świadomości uczniów szkół średnich na przykładzie badań klas maturalnych liceum ogólnokształcącego w Strzelinie (z ks. S. Paszkowskim).
Mirosława Liszkowska-Król
Chrześcijanin u progu trzeciego tysiąclecia w świetle encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” (z ks. S. Paszkowskim).
Joanna Rąbalska
Planowanie rodziny w świadomości młodzieży akademickiej (na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów PWT i Politechniki Wrocławskiej) (z ks. S. Paszkowskim).
Katarzyna Serweta
Katolicki model małżeństwa i rodziny w świadomości uczniów szkół średnich na przykładzie wałbrzyskich maturzystów (z ks. S. Paszkowskim).
Monika Trzpiot
Kościół w służbie rodzinie w świetle dyrektorium duszpasterstwa rodzin (z ks. S. Paszkowskim).