Wrocławianin z wyboru


Artykuły i rozprawy

1) Rozmowy dalekie od wyczerpania. „Głos Ludu” 26.05.1957, s. 3.
2) Wspomnienie o pięknym człowieku. „Przewodnik Katolicki” 47 : 1957 nr 39, s. 512; toż: „Gość Niedzielny” 26 : 1957 nr 37, s. 5.
3) Maksymilian Kancjusz. W obcym środowisku. „Tygodnik Powszechny” 12:1958 nr 46, s. 2.
4) Maksymilian Kancjusz. Pochwała zamkniętych ust. „Homo Dei” 27 : 1958 nr 3, s. 351–353.
5) Maksymilian Kancjusz. Zdobył duszę w cierpliwości. „Msza Święta” 17 : 1958 nr 11, s. 17–21.
6) Święty Tydzień. „Przewodnik Katolicki” 48:1958 nr 48, s. 472; nr 49, s. 486; nr 50, s. 500; nr 51–52, s. 538.
7) Koncepcja zawsze aktualna. „Homo Dei” 29 : 1960 nr 1, s. 15–19.
8) W sprawie wychowania mężczyzny. „Ateneum Kapłańskie” 62 : 1961 nr 2, s. 164–168.
9) O sens „konfliktu pokoleń” wśród duchowieństwa. „Ateneum Kapłańskie” 63 : 1962 nr 3, s. 264–276.
10) Dwudziesta rocznica polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich. „Zeszyty Naukowe” KUL 9 : 1966 nr 1-2, s. 139–148.
11) Struktura społecznej zasady dobra wspólnego. „Roczniki Filozoficzne” TNKUL 15 : 1967 z. 2, s. 27–44.
12) Bene comune della Chiesa e il mondo. „Studium” 63 : 1967, s. 508–522.
13) Common good as fundamental social principle. A socio-ethical contribution to philosophy of law. „Apolonaris”, Romae 41 : 1968, s. 457–476.
14) Wspólnotowa struktura Kościoła. „Znak” 20 : 1968 z. 9, s. 1101–1115.
15) O duszpasterską interpretację pluralizmu społeczno-zawodowego. „Ateneum Kapłańskie” 71 : 1968 z. 6, s. 488–498.
16) Kierunki i granice przemian w Kościele. „Colloquium Salutis” 1 : 1969, s. 189–216.
17) Rozwój jako przedmiot dialogu między Kościołem a światem według „Populorum progressio”. „Colloquium Salutis” 1 : 1969, s. 77–89.
18) Naturalne predyspozycje życia społecznego. „Colloquium Salutis” 1 : 1969, s. 165–171.
19) Społeczne zasady prawa naturalnego w Kościele. „Collectanea Theologica” 40 : 1970 z. 1, s. 33–48.
20) Czy Kościół podlega prawu naturalnemu?. „Roczniki Filozoficzne” TNKUL 18 : 1970 nr 2, s. 75–76.
21) Dobro osobowe a dobro wspólne. „Ateneum Kapłańskie” 74 : 1970 z. 2, s. 218–231.
22) Sekularyzacja a współczesny model wiary. „Ateneum Kapłańskie” 74 : 1970 z. 3, s. 374–387.
23) Dobro wspólne Kościoła a jego stosunek do świata. „Zeszyty Naukowe” KUL 13 : 1970 nr 1, s. 35–48.
24) Wiara a Kościół jako wspólnota, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych. T. 4. Wyd. B. Bejze. Warszawa 1970, s. 105–128.
25) Współrzędne między kolegialnością a pomocniczością w Kościele. „Colloquium Salutis” 2 : 1970, s. 19–31.
26) W poszukiwaniu elementów duszpasterstwa integralnego. „Colloquium Salutis” 2 : 1970, s. 197–210.
27) Istota pokoju a społeczność międzynarodowa. „Ateneum Kapłańskie” 76 : 1971 z.1, s. 34–47.
28) Duszpasterstwo czy autorealizacja Kościoła? „Ateneum Kapłańskie” 76 : 1971 z. 2, s. 181–191.
29) Podstawowe zasady życia społecznego w encyklikach społecznych papieży. Ewolucja problemu. „Znak” 23 : 1971 nr 9, s. 1179–1195.
30) Teologia „polityczna” w świetle dokumentu Pawła VI „Octogesima adveniens”. „Colloquium Salutis” 3 : 1971, s. 51–70.
31) Uratować od zapomnienia, [w:] Kościół na Ziemiach Zachodnich. Wrocław 1971, s. 5–6.
32) Spór między katolicką nauką społeczną a teologią polityczną. „Collectanea Theologica” 42 : 1972 nr 2, s. 39–51.
33) Przenikanie się powszechnego i lokalnego wymiaru Kościoła według społecznej zasady pomocniczości. „Colloquium Salutis” 4 : 1972, s. 47–61.
34) Pokój jako element dobra wspólnego ludzkości. „Colloquium Salutis” 5 : 1973, s. 95–118.
35) Sytuacja człowieka w społeczeństwie konsumpcyjnym jako zadanie Kościoła, [w:] Verbum Crucis. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie. Wrocław 1974, s. 249–268.
36) Podstawowe funkcje parafii, [w:] Dei Virtus. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie. Wrocław 1974, s. 32–44.
37) Pojednanie jako element odnowy, [w:] Rok święty. Red. J. Majka. Wrocław 1974, s. 67–83.
38) Eklezjalny sens pojednania, [w:] Rok święty. Red. J. Majka. Wrocław 1974, s. 175–179.
39) Recessit pastor bonus. „Colloquium Salutis” 6 : 1974, s. 5–11.
40) Współrzędne między odnową a pojednaniem. „Colloquium Salutis” 6 : 1974, s. 35–49.
41) Dialog w parafialnym urzeczywistnianiu Kościoła. „Colloquium Salutis” 6 : 1974, s. 201–222.
42) Chrystus nauczyciel – humanizm ewangeliczny. „Colloquium Salutis” 7 : 1975, s. 99–118.
43) Das Verhältnis von Gesamtkirche und Ortskirche im Lichte des Subsidiaritätsprinzips. „Collectanea Theologica” 45 : 1975 fasc. spec., s. 121–133.
44) Posoborowy obraz kapłaństwa a jego recepcja u duszpasterzy, [w:] Osobowość kapłańska. Red. J. Majka. Wrocław 1976, s. 83–103.
45) Potrójny dialog Kościoła. Retrospekcje posoborowe. „Chrześcijanin w Świecie” 8 : 1976 nr 7, s. 10–19.
46) Wyzwolenie jako element ewangelizacji. „Collectanea Theologica” 36 : 1976 nr 4, s. 15–27.
47) Ewangelizacja w ujęciu Pawła VI: synteza działalności Kościoła. „Colloquium Salutis” 8 : 1976, s. 33–51.
48) Przedmowa, [w:] † Bolesław Kardynał Kominek. W służbie „Ziem Zachodnich”. Wrocław 1977, s. 7–9.
49) Duszpasterstwo jako troska o człowieka. „Homo Dei” 36 : 1977 nr 1, s. 28-34.
50) „Po Bogu – pierwsze i ostatnie prawo w społeczności”. „Colloquium Salutis” 9 : 1977, s. 21–36.
51) Cywilizacja techniczna a integralny rozwój człowieka, [w:] Jakość życia. Wrocław 1977, s. 27–49. Toż: „Chrześcijanin w Świecie” 8 : 1976 nr 7, s. 11–19.
52) Odpowiedź Kościoła na apel cywilizacji technicznej, [w:] Jakość życia, s. 233–246.
53) Formy urzeczywistnienia się Kościoła w warunkach cywilizacji technicznej, [w:] Jakość życia, s. 247–262.
54) Wprowadzenie, [w:] Jakość życia, s. 5–9.
55) Sprawiedliwość jako korelat ewangelizacji. „Chrześcijanin w Świecie” 9 : 1977 nr 10, s. 20–25.
56) Possibilité d’une application des principes sociaux dans la communauté de l’Église. „Collectanea Theologica” 47 : 1977 fasc. spec., s. 113–125.
57) Papież rozmiłowany w człowieku. „Colloquium Salutis” 10 : 1978, s. 47–68.
58) O współczesne rozumienie zbawienia. „Colloquium Salutis” 10 : 1978, s. 47–68.
59) Kościół jako wspólnota wspólnot, [w:] Chrześcijanin w Kościele. Red. J. Majka. Wrocław 1979, s. 123–143.
60) Co powiedział papież. „Redemptor hominis” – encyklika o sprawie człowieka. „Colloquium Salutis” 11 : 1979, s. 11–31.
61) Zadania rodziny w Kościele. „Colloquium Salutis” 11 : 1979, s. 169–183.
62) Współrzędne między dobrem wspólnym społeczności międzynarodowej a pokojem. „Chrześcijanin w Świecie” 11 : 1979 nr 1, s. 30–45.
63) Dobro wspólne. Encyklopedia Katolicka. T. III. Lublin 1979, k.1379–1382.
64) „Redemptor hominis” – inauguracyjna encyklika Jana Pawła II. „Chrześcijanin w Świecie” 12 : 1980 nr 2, s. 4–21.
65) Obraz ethosu polskiego w przemówieniach Jana Pawła II. „Colloquium Salutis” 12 : 1980, s. 131–144.
66) Ewangelizacja – odnowione imię całej działalności Kościoła, [w:] Ewangelizacja. Wrocław 1980, s. 55–76.
67) Rodzina jako społeczność uświęcająca, [w:] Ewangelizacja, s. 147–176. Toż: „Chrześcijanin w Świecie” 11 : 1979 nr 9, s. 16–38.
68) Rodzina – miejsce ewangelizacji, [w:] Ewangelizacja, s. 301–313.
69) Związki między sprawiedliwością społeczną a misją Kościoła, [w:] Ewangelizacja, s. 347–366.
70) Wprowadzenie, [w:] Ewangelizacja, s. 5–7.
71) Die Kirche als Gemeinschaft von Gemeinschaften. „Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften” 21 : 1980. Red. W. Weber, s. 29–47. Toż: Collectanea Theologica 49 : 1979 fasc. spec., s. 13–30.
72) Główne kierunki pojmowania teologii pastoralnej. „Colloquium Salutis” 13 : 1981, s. 215–225.
73) Dynamika społecznego nauczania Kościoła. „Colloquium Salutis” 14 : 1982, s. 5–9.
74) Koncepcja wyzwolenia w nauczaniu Jana Pawła II. „Colloquium Salutis” 14 : 1982, s. 105–120.
75) Państwo a Kościół w nauczaniu Kard. S. Wyszyńskiego. „Chrześcijanin w Świecie” 14 : 1982 nr 5, s. 23–34. Toż: Colloquium Salutis 13 : 1981, s. 215–225. Toż: Roczniki Nauk Społecznych. T.10 : 1982, s. 47–58.
76) Dobro wspólne i zasada pomocniczości a problem samorządności w polskim życiu publicznym. „Chrześcijanin w Świecie” 14 : 1982, s. 104–113.
77) Praca jako pomnażanie dobra wspólnego, [w:] Powołany do pracy. Komentarz do enc. Jana Pawła II „Laborem exercens”. Wrocław 1983, s. 258–265.
78) „Laboryzm” Jana Pawła II – droga rozwiązywania kwestii społecznej, [w:] Powołany do pracy, s. 333–347.
79) Wprowadzenie, [w:] Powołany do pracy, s. 77–82.
80) „Synteza struktur i postaw – budowanie Kościoła” w ujęciu Kard. K. Wojtyły. „Colloquium Salutis” 15 : 1983, s. 137–150.
81) Duszą kultury – kultura duszy (wprowadzenie), [w:] Kultura życia wewnętrznego. Wrocław 1983, s. 7–12.
82) Zur Frage der ordnungspolitischen Wertmassstäbe im Sinne der katholischen Soziallehre, [w:] Wirtschaftsordnung. Die christliche alternative zum Marxismus. Red. A.F. Utz, H.B. Streithofen. Walberberg 1983, s. 175–177.
83) Zło dobrem zwyciężaj. Ewangeliczne prawo miłości. „Colloquium Salutis” 16 : 1984, s. 29–46.
84) Papieski program odrodzenia narodu. „Colloquium Salutis” 16 : 1984, s. 235–244.
85) Kościół był jego pasją (o Kard. B. Kominku). „Nowe Życie” 2 : 1984 nr 4, s. 17–18.
86) Działalność dobroczynna jako istotny element duszpasterstwa, [w:] Miłość miłosierna. Wrocław 1985, s. 159–175.
87) Wprowadzenie, [w:] Miłość miłosierna, s. 5–8.
88) Wkład Kościoła w integrację Ziem Zachodnich i Północnych. „Colloquium Salutis” 17 : 1985, s. 35–51.
89) Problem pojednania i pokuty na tle cywilizacji konsumpcji. „Colloquium Salutis” 17 : 1985, s. 139–151.
90) Pokój i zbawienie. „Chrześcijanin w Świecie” 18 : 1986, nr 1-2, s. 66–80.
91) Nadziei naprzeciw. „Nowe Życie” 4 : 1986, nr 23, s. 8–9.
92) „Gaudium et spes” – dokument jeszcze do odczytania. „Ateneum Kapłańskie” 78 : 1986, nr 1, s. 36–49.
93) Duchowość zakonna wobec dzisiejszego świata, [w:] W służbie Kościoła. Red. G. Niedziela. Wrocław 1986, s. 65–75.
94) Encyklika o sprawie człowieka, [w:] Jan Paweł II, Enc. „Redemptor hominis”. Komentarz. Wrocław 1986, s. 109–145.
95) Eucharystia jako dobro wspólne Kościoła, [w:] Eucharystia. Wrocław 1987, s. 239–255. Toż, [w:] Krajowy Kongres Eucharystyczny. Red. S. Napierała. Poznań 1987, s. 205–217.
96) Skala oczekiwań. „Nowe Życie” 5 : 1987, nr 12, s. 1, 5–6.
97) Człowiek pokoju wobec dobra wspólnego. „Colloquium Salutis” 18–19 : 1986–1987, s. 85-98.
98) Tajemnica oczywistości Bożej pośród ludzi. „Nowe Życie” 5 : 1987, nr 12, s. 14–15.
99) Pochodnie nadziei. „Colloquium Salutis” 20 : 1988, s. 5–9.
100) Ośrodek grup religijnych w parafii. „Colloquium Salutis” 20 : 1988, s. 69–84.
101) Ruchy religijne i sekty – wyzwanie Kościoła. „Colloquium Salutis” 20 : 1988, s. 95–107.
102) Pluralismus und Pluriformität des Gemeinwohls, [w:] Leitlinien politischer Ethik. Red. J. Thesing, K. Weigelt. St. Augustin 1988, s. 80–88.
103) Perspektywy współzależności. Nad nową encykliką Jana Pawła II. „Nowe Życie” 6 : 1988, s. 8–13.
104) Większy niż nasze serce. „Nowe Życie” 6 : 1988, nr 14, s. 4–5.
105) Jasność początku. „Nowe Życie” 6 : 1988, nr 24, s. 10–11.
106) Wartości – ich znaczenie w wychowaniu. „Colloquium Salutis” 21‑22 : 1989–1990.
107) Wspólnota przedsiębiorstwa. „Colloquium Salutis” 21-22 : 1989–1990. Toż, [w:] Praca nad pracą. Kongres pracy we Wrocławiu. Red. G. Białkowska i inni. Wrocław 1996, s. 69–83.
108) O uniwersytecki charakter studiów teologicznych. „Colloquium Salutis” 21‑22 : 1989–1990.
109) Stowarzyszenia, bractwa, duszpasterstwo zawodowe w służbie ewangelizacji, [w:] Ewangelizacja ludzi pracy. Red. B.Woźnica. Katowice 1990, s. 68–74.
110) Teologia a Uniwersytet. „Nowe Życie” 8 : 1990, nr 15, s. 1, 4–5.
111) Kto przeprosi Polaków? „Nowe Życie” 8 : 1990, nr 22, s. 1–5.
112) Z serca Kościoła. „Nowe Życie” 8 : 1990, nr 24, s. 6–7.
113) Od optymizmu „Populorum progressio” do troski „Sollicitudo rei socialis”. „Ethos” 11/12 : 1990, s. 307–317.
114) Zasady życia społecznego. „Nowe Życie” 9 : 1991, nr 16, s. 6–7.
115) Cel Kościoła – szczęście, wyzwolenie czy zbawienie? „Colloquium Salutis” 23–24 : 1991-92, s. 201–216.
116) Bitwa o Polskę. Wywiad. „Ład” 11 : 1991, nr 51, s. 3–4.
117) Jak gdyby Boga nie było. „Nowe Życie” 9 : 1991, nr 22, s. 4–5.
118) Encyklika o ewangelii pracy, [w:] Jan Paweł II. Enc. „Laborem exercens”. Komentarz. Wrocław 1992, s. 101–112.
119) Wprowadzenie, [w:] Nauczanie społeczne Kościoła w skrócie. Kongregacja ds. Uniwersytetów i Seminariów. Wrocław 1992, s. 5–7.
120) O chrześcijański sposób bycia człowiekiem (wprowadzenie), [w:] Katecheza w szkole. Wrocław 1992, s. 5–10.
121) Świat, do którego jesteśmy posłani. „Chrześcijanin w Świecie” 22 : 1992, nr 1, s. 11–24.
122) „Etsi Deus non daretur”. Moc wiążąca między prawem a moralnością, [w:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Wyd. B. Czech. Katowice 1992, s. 111–121.
123) Społeczeństwo pluralistyczno-industrialne wobec niedzieli, [w:] Niedziela dzisiaj. Sacrum w życiu społecznym. Wrocław 1993, s. 49–66. Toż: „Chrześcijanin w Świecie” 22 : 1992 nr 2, s. 14–27.
124) Na wnijście, [w:] Niedziela dzisiaj, s. 5–10.
125) Słowo wstępne, [w:] J. Woroniecki, Umiejętność rządzenia i rozkazywania. Wrocław 1993, s. 5–6.
126) Nadużycia społeczno-gospodarcze wyzwaniem myśli moralno-pastoralnej, [w:] Korupcja. Problem społeczno-moralny. Red. A. Marcol. Opole 1992, s. 141–162.
127) Jakie wartości? „Nowe Życie” 10 : 1993, nr 2, s. 3, 18.
128) Czy idą poganie? „Nowe Życie” 10 : 1993, nr 3, s. 5, 14.
129) Co powiedział Papież? „Nowe Życie” 10 : 1993, nr 4, s. 4, 10.
130) Czy prawda podlega głosowaniu? „Nowe Życie” 10 : 1993, nr 5.
131) Nie daliśmy się zdmuchnąć! Wywiad z P. Niteckim. „Nowe Życie” 10 : 1993, nr 6, s. 3–4.
132) Wyzwolenie proletariatu czy opcja dla ubogich? „Chrześcijanin w Świecie” 23 : 1993 nr 2, s. 89–101.
133) Ks. Majka – Człowiek, jakiegośmy znali. „Colloquium Salutis” 23–24 : 1991‑92, s. 13–18. Toż: „Słowo. Dziennik Katolicki” 1 : 1993, nr 52, s. 4.
134) Wolne wybory. „Nowe Życie” 10 : 1993, nr 9, s. 7, 10.
135) Wychowanie i nawrócenie. „Nowe Życie” 10 : 1993, nr 7-8, s. 17.
136) Przyszłość przez rodzinę. „Nowe Życie” 11 : 1993, nr 11, s. 7, 10.
137) Pamięć serca. „Nowe Życie” 12 : 1993, nr 12, s. 1.
138) Nowa ewangelizacja – odpowiedź na wyzwanie polskiej współczesności. „Pismo okólne Episkopatu” 34 : 1993, s. 9–12.
139) Formacja stała księży według adhortacji „Pastores dabo vobis”. „Homo Dei” 62 : 1993, nr 4, s. 35–45. Toż: Wrocławskie Wiadomości Kościelne 47 : 1994, nr 1-2, s. 99–109.
140) Umiejętność techniczna a rozsądek chrześcijański. „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 46 : 1993, nr 4, s. 82–92.
141) Prawda o człowieku miarą wolności, [w:] W prawdzie ku wolności. Red. E. Janiak. Wrocław 1994, s. 132–143. Toż: Chrześcijanin w Świecie 23 : 1993, nr 4, s. 3–14.
142) Na koniuszku palca. „Nowe Życie” 11 : 1994, nr 2, s. 3, 5.
143) Przywoływał nowe czasy. 20-lecie śmierci kard. Kominka. „Nowe Życie” 11 : 1994, nr 3, s. 12–13,16.
144) Rodzina między społeczeństwem a Kościołem. Komentarz do adh. Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Wrocław 1994, s. 163–185.
145) Kościół wspólnotą zbawienia współczesnego człowieka, [w:] Gdzie szukać zbawienia? Red. I. Dec. Wrocław 1994, s. 89–104.
146) Odmiany teraźniejszości wyzwaniem nowej ewangelizacji, [w:] Teologia i życie. Red. M. Duda i inni. Częstochowa 1994, s. 283–296.
147) Miejsce gdzie padnę. „Nowe Życie” 11 : 1995, nr 5, s. 7.
148) Akcja Katolicka – po co? „Nowe Życie” 11 : 1994, nr 6, s. 1,4.
149) Kongresowi Eucharystycznemu naprzeciw. „Nowe Życie” 11 : 1994, nr 7–8, s. 3,11.
150) Sekret stuletnich murów. „Biuletyn Papieskiego Fakultetu” 4 : 1993-94, s. 162–165.
151) Kard. Bolesław Kominek – w dwudziestą rocznicę śmierci. „Colloquium Salutis” 25 : 1993, s. 67–78.
152) Parametry techniki wobec parametru etyki. „Colloquium Salutis” 25 : 1993, s. 281–293.
153) Społeczeństwo – kontrakt czy uczestnictwo? „Colloquium Salutis” 25 : 1993, s. 113–128.
154) Państwo, polityka, demokracja, kapitalizm. „Arka” 52 : 1995, nr 4, s. 26–35.
155) Parafia w służbie małżeństwa i rodziny. „Colloquium Salutis” 25 : 1995, s. 281–293.
156) Ziewający olbrzym. Rozmowa z M. Masnym. „Ład” 12 : 1994, nr 46 (13.04.1994).
157) Jasność w nocy. „Nowe Życie” 11 : 1994, nr 12, s. 3, 14.
158) Dwa światy kard. Kominka. Cz. I. „Gość Niedzielny” 71 : 1994, nr 44, s. 12, 26. Cz. II. 71 : 1994, nr 45, s. 21.
159) Papież wobec nowoczesności. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2 : 1994, nr 2, s. 11–15.
160) Dobrobyt wyrasta z cnót. „Magazyn Gospodarczy” 1-2 : 1994, s. 22–23.
161) Świat jako miejsce aktywności chrześcijańskiej, [w:] Misja Kościoła w świecie – Akcja Katolicka dzisiaj. Red. I. Dec. Wrocław 1995, s. 43-59. Toż: „Życie i Myśl” 43 : 1995, nr 1, s. 3–14.
162) Z kard. Gulbinowiczem w Pradze. „Nowe Życie” 12 : 1995, nr 2, s. 6–8.
163) Społeczna nauka Kościoła, [w:] Katechizm Kościoła Katolickiego. Red. M. Rusecki, E. Pudełko. Lublin 1995, s. 205–220.
164) Styl Kardynała: ciągłość i rozwój, [w:] Patientia et caritas. W hołdzie Księdzu Kardynałowi H. Gulbinowiczowi. Red. I. Dec. Wrocław 1995, s. 157–170.
165) Światu naprzeciw. „Herold Dolnośląski” 3 : 1995, nr 24-25, s. 6–7.
166) Konstytucja jako wizja dobra wspólnego. „Herold Dolnośląski” 3 : 1995, nr 26–27, s. 8–9, 27.
167) Jan Sarkander – zwycięstwo nad przemocą. „Gość Niedzielny” 72 : 1995, nr 18, s. 15, 26.
168) Jan Sarkander czyli pochwała sumienia. „Nowe Życie” 12 : 1995, nr 5, s. 1, 4–5.
169) Osłona wartości życia – sprawdzian prawdziwej demokracji. Komentarz do enc. Jana Pawła II „Evangelium vitae”. Wrocław 1995, s. 197–212.
170) Wartość życia drogą demokracji poprawionej, [w:] Życie – dar nienaruszalny. Red. A. Młotek, T. Reroń. Wrocław 1995, s. 49–61. Toż: Nad encykliką „Evangelium vitae”. „Chrześcijanin w Świecie” 25 : 1995, nr 1, s. 3–16.
171) Człowiek drogą Kościoła, wspólnota drogą człowieka. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 3 : 1995, nr 1, s. 47–57.
172) Kościół sumieniem społeczeństwa. „Życie i Myśl” 43 : 1995, nr 3, s. 3–14. Toż: Ku odnowie człowieka i społeczeństwa. Red. I. Dec. Wrocław 1996, s. 205–220.
173) Rola integracyjna Kościoła na Ziemiach Zachodnich, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu. Red. I. Dec, K. Matwijowski. „Prace Historyczne” 18 : 1996. Wrocław 1996, s. 12–20.
174) O ład moralny w życiu publicznym. „Roczniki Teologiczne” KUL 43 : 1996, nr 2, s. 309–320. Ku czci ks. prof. S. Nagy.
175) Miłość miłosierna jako test. Komentarz do enc. Jana Pawła II „Dives in misericordia”. Wrocław 1996, s. 87–106.
176) Wielka karta ładu społecznego. Komentarz do enc. Leona XIII „Rerum novarum”. Wrocław 1996, s. 53–67.
177) W Chrystusie – poprzez Ducha. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 4 : 1996, nr 1, s. 31–37.
178) Świat spojrzy na nas. Wolni, swawolni, wyzwoleni (Wywiad udzielony Igorowi Borkowskiemu). „Wieczór Wrocławia” nr 175 z 10.09.1996, s. 2.
179) Górowało poświęcenie. „Życie akademickie” 1996 : 2 z 21.10.1996, s. 12.
180) Rola stowarzyszeń katolickich w przygotowaniu do Wielkiego Jubileuszu 2000. „Nova et vetera” 9–10 : 1996, s. 1–7.
181) Wspólnota parafialna w posoborowym nauczaniu Kościoła a rzeczywistość polskich parafii. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 4 : 1996, nr 2, s. 47–58.
182) Droga wspólnoty eucharystycznej: od wyzwolenia do wolności, [w:] W blasku Eucharystii. Red. I. Dec. Wrocław 1996, s. 351–360.
183) Przesłanie Eucharystii – diakonia społeczna w prawdziwej wolności, [w:] W blasku Eucharystii. Red. I. Dec. Wrocław 1996, s. 415–427.
184) Rynek czy sprawiedliwość? „Chrześcijanin w Świecie” 27 : 1997, nr 1, s. 41–51.
185) Laudacja – nadanie doktoratu Honoris Causa kard. Joachimowi Meisnerowi. „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego” 7 : 1996-97, s. 199–207.
186) Żywa pamiątka wyzwolenia i wolności. „Gość Niedzielny” 73 : 1997, nr 3, s. 23.
187) Świat w widnokręgu Kościoła, [w:] Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga. Ku czci ks. prof. S. Kowalczyka. Red. E. Balawajder i inni. Sandomierz 1997, s. 208–217.
188) Zgoda etycznego minimum podstawą demokracji. Ku czci prof. A. Rodzińskiego. „Roczniki Nauk Społecznych” 25 : 1997, nr 1, s. 123–135.
189) Europa wobec nowej ewangelizacji. „Aspekty” 40 : 1997, s. 1–2.
190) Technical progress in viev of integral development, [w:] Challenges to civil and mechanical engineering in 2000 and beyond. Red. R. Ciesielski i inni. T. 1. Wrocław 1997, s. 127–136.
191) Eucharystia – dojrzewanie do prawdziwej wolności, [w:] Na drodze do Kongresu. Red. I. Dec. Wrocław 1997, s. 39–51.
192) Zjednoczenie Europy bez alternatywy. „Chrześcijanin w Świecie” 26 : 1997, nr 2, s. 27–40.
193) Jan Paweł II: żywa synteza nauczania społecznego, [w:] Jan Paweł II nauczyciel. Red. M. Piechowiak. Zielona Góra 1997, s. 23–36.
194) Wolność u podstaw zjednoczenia Europy, [w:] Eucharystia świadectwem wolności. Red. Z. Borowik i inni. Warszawa 1997, s. 127–136.
195) Formacja teologiczna w Seminarium Duchownym, [w:] 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Red. I. Dec, K. Matwijowski. Wrocław 1997, s. 51–57.
196) Najwyższym bogactwem żywy człowiek – nie kapitał. Wywiad. „Niedziela” 40 : 1997, nr 46, s. 2–3.
197) Po wizycie Papieża. Odmiany dobra wspólnego – dziedzictwo, współczesność, zadanie. „Nova et vetera” 7 : 1998, s. 6–10.
198) Cywilizacja współczesna jako „wołanie o Ducha”. „Życie i Myśl” 45 : 1997, nr 3, s. 16–24. Toż: [w:] Ducha nie gaście. Red. I. Dec. Wrocław 1998, s. 73–84.
199) „Centesimus annus” jako relektura „Rerum novarum”, [w:] Jan Paweł II, „Centesimus annus”. Tekst i Komentarze. Red. F. Kampka, C. Ritter. Lublin 1998, s. 75–88.
200) Odpowiedzialność stowarzyszeń chrześcijańskich za dobro wspólne. „Życie i Myśl” 46 : 1998, nr 1, s. 44–53.
201) Wspólnota pracy w perspektywie Eucharystii. „Ethos” 11 : 1998, nr 41–42, s. 95–106.
202) Światłość na areopagach Europy, [w:] Europa – zadanie chrześcijańskie. Ku czci ks. prof. H. Jurosa. Red. A. Dylus. Warszawa 1998, s. 61–66.
203) Wolność mierzona prawdą. Komentarz do encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”. Wrocław 1998, s. 185–204.
204) Przyszłość – korektorka wieczna. Rozmowa z P. Niteckim. „Nowe Życie” 15 : 1998, nr 9, s. 7–9.
205) Czy teologia potrzebna jest wszechnicy akademickiej? „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego” 8 : 1997–98.
206) Zagubione ojcostwo we współczesnym świecie, [w:] Abba, Ojcze. Red. I. Dec. Wrocław 1998, s. 75–86. Toż: Życie i myśl 48 : 1998, nr 4, s. 7–16.
207) Państwo w zasięgu ręki. „Gość niedzielny” 75 : 1998, nr 40, s. 16.
208) Współdziałać w Kościele i społeczeństwie. Laudacja dla Abpa Joachima Degenhardta. Wrocław 1998, s. 16. Toż: Wrocławski Przegląd Teologiczny 6 : 1998, nr 2, s. 303–308.
209) Światłość Chrystusa na areopagach świata, [w:] Ziarno czynu. Red. F. Kampka. Lublin 1998, s. 139–148.
210) Jan Paweł II: Społeczeństwo wolne od nędzy i tyranii. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 6 : 1998, nr 2, s. 11–22.
211) Między entuzjazmem wiary a odwagą rozumu, [w:] Fides et ratio. Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie. Red. I. Dec. Wrocław 1999, s. 155–158.
212) Na scenie Pana Boga. „Gość niedzielny” 76 : 1999, nr 6, s. 17–21.
213) Pierwsze i ostatnie prawo. „Gość niedzielny” 76 : 1999, nr 11, s. 19.
214) Solidarità fattore integrante per l’Europa. „La Società” IX : 1999, nr 1, s.79–89. Toż. Solidarność czynnikiem integrującym Europę. „Społeczeństwo” IX : 1999, nr 1, s. 81–92.
215) Pawła VI wizja rozwoju integralnego. Komentarz do enc. Populorum Progressio. Wrocław 1999, s. 59–75.
216) Odnowa zmierzająca w przyszłość. „Nowe Życie” 16 : 1999, nr 7-8, s. 2–4.
217) Był cudem wartym kanonizacji, [w:] Kard. Melchior v. Diepenbrock (1798-1853). Red. M. Kaczmarek i inni. Wrocław 2000, s. 17–21.
218) Helmut Kohl. Europabild – Polen und Deutschland Laudatio. Wrocław 2000, s. 26. Toż. Helmut Kohl. Wizja Polski i Niemiec w Zjednoczonej Europie. Wrocław 2000, s. 24. Toż. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 8 : 2000, s. 315–322. Toż. „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 53 : 2000, nr 1, s. 64 nn.
219) Centesimus annus. Ciągłość i rozwój. Komentarz do enc. Jana Pawła II. Wrocław 2000, s. 121–145.
220) Próg trzeciego tysiąclecia – wyzwaniem chrześcijan. Jezus Chrystus – wczoraj i dziś i na wieki. Red. I. Dec. Wrocław 2000, s. 107–117.
221) Kto ponosi odpowiedzialność za życie społeczne. „Życie i myśl” 49 : 1999 nr 3, s. 3–13.
222) Różnorodność Europy – moc jednocząca, [w:] Śladami Boga i człowieka. Red. J. Orzeszyna. Kraków 2000, s. 333–340.
223) Nasz Kardynał, nasz Kościół. [w:] Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa kard. H. Gulbinowicz. Red. I. Dec. T.1. W służbie Kościoła. Wrocław 2000, s. 55–62.
224) Rodzina między rynkiem a sprawiedliwością, [w:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa H. Langkammer. Red. G. Witaszek i inni. Lublin 2000, s. 171–180. Toż: Życie i myśl. „Zeszyty problemowe” 10 : 2000, s. 31–39.
225) Światłość jest w nas. Rozmowa z E.Sakowiczem. „Homo Dei” 70 : 2000, nr 4, s. 113–124.
226) Tak mi dopomóż Bóg. Religia i polityka, [w:] Millenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro. Red. I. Dec. Wrocław 2001, s. 231–244. Toż. Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia. Red. I. Dec. Wrocław 2001, s. 2002.
227) Miara postępu technicznego – rozwój integralny, [w:] Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka Septuagenario Dedicata. Red. F. Lenort. Poznań 2001, s. 227–236.
228) Zwierciadło biskupa. X Ogólnokościelny Synod Rzymski 2001. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 9 : 2001, nr 2, s. 7–18.
229) Wyrwać świat z depresji. Rozmowa z G. Sokołowskim. „Nowe Życie” 18 : 2001, nr 12, s. 2–4, 18.
230) Zur Entwicklung d. intetionalen Ordnung. Von der Unterjochung zur gegenseitigen Wechselbeziehung, [w:] Diplomatie in der Seelsorge. Festschrift D.Squicciarini. Red. E. Kapellari. H. Schambeck. Graz 2002, s. 155–164.
231) Człowiek z jednej bryły, [w:] Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa E. Górecki. Red. W. Wenz. Wrocław 2002, s. 17–28.
232) Przekaz wiary w sekularyzowanym świecie, [w:] Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia. Red. I. Dec. Wrocław 2002, s. 117–130.
233) Uczony, Nauczyciel, Mąż Kościoła, [w:] Czesław Strzeszewski. Księga Pamiątkowa. Red. E.Balawajder. Lublin 2002, s. 369–376.
234) Nauczanie, polityka, apostolat – z wiary. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 10 : 2002, nr 2, s. 21–24.
235) Laudatio. Ehrendoktorwürde Dr h.c. Herbert Schambeck. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 10 : 2002, nr 2, s. 25–31.
236) Tłumaczenie: H. Schambeck. Odpowiedzialność dzisiaj, zobowiązanie jutro. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 10 : 2002, nr , s. 49–62.
237) Wielka narodowa przygoda. Wywiad z A. Antczakiem. „Słowo Polskie” 16.8.2002, s. 4.
238) Do szkoły chętniej niż do parafii. „Słowo Polskie” 28.8.2002, s. 8.
239) Jubileusz trzechsetlecia – Św. Tomasz patronem uczelni katolickich. Biuletyn PWT 13 : 203, s. 211–218.
240) Filar Wydziału Teologicznego. Dziesiąta rocznica śmierci J. Majki. „Biuletyn PWT” 13 : 2003, s. 244–256.
241) Bóg idzie naprzeciw. Wrocław 2003, ss. 178.
242) Dwanaście gwiazd. Jedność Europy. Wrocław 2003, ss. 208.
243) Duchowe laboratorium. Wywiad z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. „Słowo Polskie” 16.10.2003, s. 3.
244) Świętością katechezy w świeckość szkoły, [w:] Kościół katechizujący i katechizowany. Red. I. Dec. Wrocław 2003, s. 43–55.
245) Pacem in Terris – nieustanne zobowiązanie. „Społeczeństwo” 13 : 2003, nr 5, s. 553–563.
246) Przedsłowie. Bolesław Kominek. Kościół po Soborze. Wrocław 2003, s. 5–8.
247) On kochał Kościół. Wywiad o kard. B. Kominku z P. Niteckim. Nowe Życie. 20 : 2003, nr 12, s. 6–10.
248) Państwo narzędziem rozwoju narodu w ujęciu kard. S. Wyszyńskiego, [w:] Stulecie Prymasa Tysiąclecia. Wyd. Akcja Kat. Gniezno 2003, s. 72–88.
249) Kardynał z wyobraźnią. „Gość Niedzielny” 81 : 2004, nr 1, s. 34–35.
250) Przedsłowie. Cz. Majda. Religijność miejska. Wrocław 2004, s. 7–9.
251) Przyjaźń wielka szlachetnością różnienia, [w:] Okruchy z życia. Księga Pamiątkowa ks. J. Kowalskiego. Red. A. Szafulski i inni. Częstochowa 2004, s. 113–117.
252) Maryja a chrześcijański wizerunek kobiety, [w:] Kobieta w Kościele i społeczeństwie. Red. I. Dec. Wrocław 2004, s. 69–80.
253) Encyklika o ewangelii pracy. Komentarz do enc. Laborem exercens. Wrocław 2004, s. 103–112.
254) Przełom w Kościele – otwarcie na świat. „Świdnickie Studia Teologiczne” 1 : 2004, nr 1, s. 264–276.
255) Nowa ewangelizacja – obojętności i agnostycyzmowi naprzeciw, [w:] Ecclesia in Europa. Red. I. Dec. Wrocław 2005, s. 123–134.
256) Co mówi Papież. Wrocław 2005, s. 278.
257) Światu naprzeciw. Rozważania nad Gaudium et spes. Komentarz. Wrocław 2005, s. 195–222.
258) Das Kostbarste im Gemeinwohl. Messstab der Politik, [w:] Ad mundum poetarum et doctorum cum Deo. Festschrift B. Miązek. Red. E. Białek, J. Krucina, E. Tomiczek. Wrocław 2005, s. 85–93.
259) Od państwa opiekuńczego do społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Nauka wobec prawdy sądowej. Ku czci Z. Kegla. Red. R. Jaworski, M. Szostak. Wrocław 2005, s. 333–343.
260) Kard. Kominek – rządca archidiecezji wrocławskiej, [w:] Ludzie wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej. Wrocław 2005, s. 52–61.
261) Między „Ecclesiam suam” a Soborem. Komentarz, [w:] Paweł VI enc. „Ecclesiam suam”. Wrocław 2005, s. 5–25.
262) Nie szukamy idola. [Wywiad z J. Antczakiem]. „Słowo Polskie” 11.04.2005 s. 2.
263) Źródło wartości – między narodem a Państwem, [w:] Kształtowanie postaw obywatelskich. Red. T. Gabiś, R. Zapotoczny. Wrocław 2005, s. 9–14.
264) Człowiek z piękną duszą. „Gość niedzielny” 19 X 2003, s. 10.
265) Jan Paweł II Wielki. „Nowe Życie” 4 : 2005, s. 23.
266) Chodziło o Europę. „Gość Niedzielny”. 38 : 2005, 18.IX.2005, s. 33.
267) Zwiastowanie słowa Bożego. Chrystus sensem, szczęściem, nadzieją, [w:] Żyjemy dla Pana. Ku czci s. J. Jezierskiej. Red. M. Rosik. Wrocław 2005, s. 255–265.
268) Milionen riefen in Tschenstochau: wir vergeben. „Die Tagespost” 22.09.2005, s. 5.
269) Budowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne, [w:] Musicie być mocni. Przesłanie Jana Pawła II do człowieka współczesnego. Bielsko-Biała 2005, s. 111–121.
270) Warum eine Universität die Theologie braucht?. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 13 : 2005, nr 2 s. 67–80.
271) Budowa polskiej administracji kościelnej na Dolnym Śląsku. Droga do integracji narodowej i społecznej, [w:] Integracja społeczno-narodowa Ziem Zachodnich. Red. M. Nieć. Wrocław 2006, s. 61–69.
272) Co najintymniejsze w chrześcijaństwie. Komentarz do encykliki Pap. Benedykta XVI Deus caritas est. Wrocław 2006, s. 77–98.
273) Nauczanie papieskie – wyzwania i szanse, możliwości i zadania. „Nowe Życie” 25 : 2006, nr 4-5, s. 21–24.
274) Kard. Kominek – potrójna integracja drogą stabilizacji kościelno-państwowej. W: Pamięć i dziedzictwo metropolii wrocławskiej. Red. J. Pater. Wrocław 2006, s. 127–140.
275) Humanistyczna przestrzeń wszechnicy akademickiej. Księga Jubileuszowa dla Romualda Gellesa. Red. T. Lebioda. Wrocław 2006, s. 125–136.
276) Osobowa struktura społeczności, gospodarki, polityki, [w:] Człowiek drogą Kościoła. Red. J. Dyduch, J. Szczurek. Kraków 2006, s. 187–204.
277) Odkryć na nowo sanktuarium życia, [w:] Księga Jubileuszowa dla Leona Dyczewskiego. Lublin 2006, s. 198–205.
278) Święto wiktorii wiedeńskiej. „Niedziela” 49 : 2006, nr 41, s. 21.
279) Z. Madej. Metafizyczne i teoriopoznawcze podstawy koncepcji prawdy w filozofii klasycznej i fenomenologii Edmunda Huserla. Recenzja promocyjna. Wrocław 2006, s. 1–7.
280) Hat die Theologie einen Platz im Haus der Wissenschaften?, [w:] F. Lackner, W. Mantl. Identität und Offener Horizont. Festschrift f. E. Kapellari. Graz 2006, s. 978–992.
281) Rola stowarzyszeń chrześcijańskich w kształtowaniu moralności chrześcijańskiej. Wrocław. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 15 : 2007, nr. 1, s. 53–64.
282) Laudatio anlässlich Verleihung der Ehrendoktorwürde für Univ. Prof. DDr. h.c.mult. Herbert Schambeck. Wrocław. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 10 : 2002, nr. 2, s. 25–31.
283) Nauczanie, polityka, apostolat – z wiary, [w:] 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Red. I. Dec. Wrocław 2002, s. 27–40
284) Przyszłość teologii – obietnica Ducha, [w:] 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Red. I. Dec. Wrocław 2002, s. 113–116.
285) Człowiek w którym przeszłość jest teraźniejszością, [w:] Ope et cosilio. Red. J. Pater. Wrocław 2007, s. 28–36.
286) Władysław Bochnak – pamięć ocalona. Księga pamiątkowa dla Inf. W. Bochnaka. Red. B. Drożdż. Legnica 2008, s. 39–46.