Wrocławianin z wyboru


Recenzje

  1. Dyskusja o filozofii społecznej. (Rec. G. Wildmann. Personalismus, Solidarismus u. Gesellschaft. Wien 1961). „Zeszyty Naukowe” KUL 7: 1963, nr 3, s. 83–86.
  2. Aneignung des neuen Kirchenbildes. (Rec. Das neue Volk Gottes. Red. W. Sandfuchs. Würzburg 1965). „Der Seelsorger” 37: 1967, nr 3, s. 212–213.
  3. Nachkonziliäre Konzeption der Pastoraltheologie. (Rec. Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirchen ihrer Gegenwart. Red. Arnold, Rahner, Schurr, Weber. T. I; T. II/1; II/2; Freiburg 1964). „Der Seelsorger” 37: 1967, nr 4, s. 282–284.
  4. Analysen und Imperative. (Rec. F. Houtart. Soziologie und Seelsorge. Freiburg 1966). „Der Seelsorger” 37: 1967, nr 5, s. 359.
  5. Die Wiedergeburt des Naturrechtdenkens. (Rec. Naturrecht im Disput. Red. F. Böckle. Düsseldorf 1966). „Der Seelsorger” 38: 1968, nr 1, s.7
  6. O prawo do własnej świątyni. (Rec. H. Szareyko. Współdziałanie społeczności wiejskich przy nielegalnej budowie obiektów sakralnych w diecezji przemyskiej. 1966–1980). „Chrześcijanin w Świecie” 25 : 1955, nr 1, s. 134–138.