Wrocławianin z wyboru


Prace licencjackie

1971
Ks. Michał Chłopowiec
Praktyka kościelna jako element religijności w strukturze społecznej parafii św. Stanisława BM we Wrocławiu.

1972
Ks. Jan Jankowski
Elementy formacji seminaryjnej w świadomości alumnów żołnierzy, na podstawie analizy dokumentów osobistych.

1973
Ks. Jan T. Słomba
Religijność współczesnej wsi dolnośląskiej na przykładzie parafii Kaczorów.

1975
Ks. Władysław Reguła
Rola Mszy św. w życiu młodzieży parafii Stronie Śl. Studium socjoreligijne na podstawie badań ankietowych grupy młodzieży katechizowanej.
Ks. Jan Mazur
Zagadnienie kategorii rozumowania w teologii nadziei Juergena Moltmanna.

1978
Ks. Józef Hajda
Zagadnienia demograficzne w świetle encyklik społecznych.
Ks. Aleksander Nitsche
Działalność parlamentarna ks. Stanisława Adamskiego w świetle przemówień sejmowych i senackich.
Ks. Mainolf Habitzky
Zeit und Ewigkeit nach Thomas von Aquin.
Ks. Andrzej Jagiełło
Religijna aktywacja małych grup młodzieży.

1980
Ks. Stanisław Gręś
Problemy teologii polskiej w świetle publikacji teologicznych miesięcznika „Znak” 1946–1976.

1982
Ks. Ryszard Szwarc
Cierpienie człowieka chorego jako zadanie duszpasterstwa.

1986
Ks. Waldemar Irek
Swoistość duchowości chrześcijańskiego apostolstwa.

1988
Ks. Józef Błauciak
Postawa człowieka a proces umierania.
Ks. Stanisław Araszczuk
Konflikt pokoleń we współczesnej rodzinie wobec nakazu oddawania czci rodzicom.
Ks. Andrzej Lignar
Stanowisko papieża Jana Pawła II wobec poczętego życia.

1989
O. Józef Maziarz CSSR
Wpływ Soboru Watykańskiego II na rozumienie teologii praktycznej jako nauki o urzeczywistnianiu Kościoła.
Irena Majerz
Ewolucja zagadnienia śmierci w literaturze marksistowskiej.
Ks. Piotr Sroczyński
Transcendencja osoby wobec natury w ujęciu kard. Karola Wojtyły.

1990
Miron Mirosław Michaliszyn
„Klucz Rozuminija” jako główne dzieło Joanikija Haljatowskiego.

1991
Ks. Henryk Szeloch
Rodzina wobec pomocniczości i dobra wspólnego w społecznym nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego.
Ks. Jan Bernaś
Cierpienie wobec Odkupienia w świetle listu Jana Pawła II „Salvifici doloris”.

1992
Ks. Józef Stec
Kultura narodowa jako podłoże ewangelizacji.

1993
Ks. Stanisław Polonis
Psychologia zainteresowań religią młodzieży objętej katechizacją w wieku 14–19 lat, na podstawie badań ankietowych w trzech miastach powiatowych Dolnego Śląska.

1994
O. Jacek Wiechoczek SSCC
Kult Miłosierdzia Bożego według S. Faustyny Kowalskiej w świetle encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”.
Ks. Andrzej Tomko
Możliwość zastosowania zasady pomocniczości w Kościele na przykładzie ośrodka dziekańskiego.
Ks. Zbigniew Wróbel
Związki między myślą ekumeniczną Karola Wojtyły a nauczaniem Jana Pawła II z okazji Tygodni Ekumenicznych.

1995
Ks. Czesław Majda
Proces sekularyzacji w świetle nauki soborowej o autonomii rzeczywistości ziemskich.
Ks. Jarosław Genibor
Naród w nauczaniu Jana Pawła II. Pierwsza pielgrzymka do ojczystego kraju.

1996
Ks. Roman Gawlik
Wspólnota parafialna jako urzeczywistnienie Kościoła w rozumieniu Ferdynanda Klostermanna.
Ks. Aleksander Radecki
Piesza pielgrzymka wrocławska na Jasną Górę 1981–1994.
Ks. Mieczysław Bętkowski
Etapy wychowania religijnego w rodzinie jako przygotowanie do życia w społeczeństwie w świetle „Familiaris consortio” Jana Pawła II.
Ewelina Kondziela
Praca jako powołanie w świetle encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”.

1997
Iwona Uchańska
Wizja pedagoga wiary. Porównanie między „De Catechizandis Rudibus” św. Augustyna a „Catechesi tradende” Jana Pawła II.
Ks. Zbigniew Słobodecki
Kategoria solidarności w ujęciu encykliki Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”.

2001
Urszula Grządziel
Sytuacja rodziny polskiej w XX-leciu międzywojennym w świetle miesięcznika „Rodzina polska” (1927-1939).

2002
O. Włodzimierz Jamrocha OMI
Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego w polskiej teologii posoborowej do 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w roku 1997.
Ks. Jacek Skrzypczyk
„Missio et communio” jako elementy obrazu kapłaństwa w listach na Wielki Czwartek Jana Pawła II.

2003
Piotr Wróbel
Krytyka liberalizmu u Jana Pawła II w świetle „Centesimus annus” i „Veritatis splendor”.
Ks. Wiesław Kaczor SDS
Gemeinde als Lebensraum und Zugang zu den Quellen des Glaubens (Eine pastoraltheologische Analyse der Situation in der Pfarrei St. Polentinus zu Steinfeld).
Magdalena Kuśmierczyk
System prewencyjny ks. Bosko wobec nauczania Jana Pawła II o wychowaniu podczas pielgrzymek do Ojczyzny.

2004
S. Elżbieta Wioletta Rejman
Rola siostry zakonnej w nowej ewangelizacji na podstawie wypowiedzi Jana Pawła II do sióstr zakonnych podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
Małgorzata A. Kierczewska
Rola ojca w rodzinie w świetle adhortacji apostolskiej „Redemptoris custos”.
Wawrzyniec Kowalski
Adopcja jako problem prawno – pastoralny.
Ks. Rodryg Albin
Człowiek w przedsiębiorstwie według encykliki „Laborem exercens”.
Ks. Bogdan Kania
Problem alienacji człowieka i jej konsekwencji w encyklice Jana Pawła II „Redemptor hominis”.

2005
Agnieszka Salamon
Zapłodnienie pozaustrojowe w świetle najnowszych dokumentów Kościoła.

2007
Agata Nidrych
Aplikacje nauczania Jana Pawła II o parafii w działalności pastoralnej Kościoła na przykładzie parafii Wojcieszów.
Ks. Dariusz Partyka SDS
Kościół w Europie – Europa w Kościele w nauczaniu Jana Pawła II.
Ks. Bogdan Tyc
Doświadczenie sacrum i profanum w New Age.

2008
Krzysztof Jędrasik
Józef Supiński jako prekursor solidaryzmu społecznego.
Ks. Jarosław Furtan
Wyobraźnia miłosierdzia jako zasada społeczna na przykładzie duszpasterstwa osób bezdomnych.